Your Cart
0
 • No products in the cart.

Obchodné podmienky

  /  Obchodné podmienky

Obchodné podmienky, vysvetlené easy

 1. Tieto obchodné podmienky sa týkajú Teba a mňa, v prípade, že si zakúpiš niektorý z mojich elektronických študijných materiálov na tomto webe. Predávajúcim som ja Zuzana Melichárová a kupujúcim si Ty, ak si objednáš elektronický študijný materiál, ďalej len „handout“ na mojom webe.
 2. Po zakúpení Ti v elektronickej na e-mailovú adresu, ktorú zadáš pri objednávke, príde handout v prílohe vo formáte PDF. Handout si môžeš prečítať na akomkoľvek zariadení a to telefóne, počítači, tablete, alebo čítačke, ak podporuje formát PDF a môžeš si ho vytlačiť a spraviť cvičenia, ku ktorým je v cvičení aj kľúč s odpoveďami.
 3. Objednávkou obom stranám vznikajú isté povinnosti. Ja Ti musím dodať handout ako licenciu po tom, ako prijmem od Teba platbu.
 4. Cena handoutu je 1,-€. Po platbe Ti na e-mail príde v prílohe handout a aj potvrdenie o platbe.
 5. Nie som platcom DPH
 6. Za handout môžeš zaplatiť kartou. Pri platbe kartou bude platba spracovaná cez zabezpečenú platobnú bránu spoločnosti GP Webpay (ktorá je zabezpečená 3D Secure štandardom). Platiť môžeš akoukoľvek domácou, alebo zahraničnou kartou Mastercard, Visa, DinersClub, American Express, G-pay, alebo digitálnou peňaženkou Master Pass a a Master Card Mobile.
 7. Pri platbe kartou Ti handout odošlem okamžite po úhrade. Ak z nejakého dôvodu handout nedostaneš do 3 pracovných dní do mailu, pozri si SPAM, či Ti tam nespadol, ak nie hneď mi napíš email na anglictinasprstomvnose@gmail.com a spoločne to vyriešime Možné je, že si zadal do objednávky zle svoj email…tým pádom to prišlo niekde inde..
 8. Autorské práva Predávajúceho –  vlastníctva ako autora v všetky mnou ponúkané handouty na tomto spadajú do môjho výhradného duševného vlastníctva v zmysle Autorského zákona – zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine ja ako autor mám k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. §§ 19  a 20 citovaného zákona. To znamená, že Ty ako spotrebiteľ si oprávnený používať Tebou zakúpený handout výhradne na vlastné osobné účely, to znamená, že ho nemôžeš ďalej predávať a nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, šíriť a ani sprostredkúvať ďalším osobám, nie si oprávnený produkty spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez môjho súhlasu ako autora. To znamená nebuď pirát  
 9. Z tohto dôvodu spolu uzatvárame pri kúpe handoutu tzv. Licenčnú dohodu, ktorá je rozšírením Všeobecných obchodných podmienok. Táto dohoda sa týka priamo sortimentu elektronického obsahu, obsahuje pre ňu vymedzenie pojmov a tiež upravuje podmienky a pravidlá, za ktorých je možné používať a narábať s elektronickým obsahom. Vzhľadom na charakter produktu, ho nie je možné vrátiť a súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je jej predmetom poskytovanie elektronického obsahu iným spôsobom než na fyzickom nosiči (stiahnutie elektronického obsahu).
 10. Tvoje osobné údaje sú v bezpečí a nebudem ich zdieľať nikomu inému.

Úplné znenie obchodných podmienok

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj študijno-informačného materiálu vo forme elektronického obsahu (ďalej len „Produktu“) na internetovej stránke www.anglictinasprstomvnose.sk 

Predávajúci:

Zuzana Melichárová

Pri parku 39

900 26 Slovenský Grob

IČO: 50468138, 

DIČ: 1047124991

Zapísaná v Živnostnskom regisri: Okresný úrad Senec, číslo živnostenského registra: 140-20642 (ďalej len „Obchod“). 

Zodpovedná osoba: Zuzana Melichárová
e-mail: anglictinasprstomvnose@gmail.com 

Predávajúci je zapísaný 

Predávajúci NIE je platcom DPH

Avšak pozor! V prípade predaja elektronického obsahu, ktorý je chránený Autorským zákonom, tento predaj nespadá pod živnosť predávajúceho, ale spadá pod Ministerstvo Kultúry, ktoré spravuje Autorský zákon.

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom internetovej stránke www.anglictinasprstomvnose.sk kupuje produkty, uvedené v nasledovnom bode týchto VOP.

 1. Produkty – Predmet Objednávky

Predmetom objednávky je elektronický obsah, resp. študijno-informačný materiál (ďalej len „Produkt“), chránený Autorským zákonom, ktorý  je informačným produktom a je dostupný v stiahnuteľnej elektronickej forme vo formáte PDF.

 1. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj Produktu predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Kupujúci objednáva študijno-informačný materiál vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať Kupujúcemu objednaný Produkt a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu Produktu. Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy a licenčnej dohody o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, keďže je predmetom objednávky je elektronický obsah, chránený Autorským zákonom.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Licenčnou dohodou pre nákup na webovej stránke www.anglictinasprstomvnose.sk  a  že s nimi súhlasí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach Predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením objednávky a zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami a znením Licenčnej dohody, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok pri odoslaní objednávky.

 1. Cena produktu

Cena každého Produktu je uvedená  na stránke www.anglictinasprstomvnose.sk  a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je uvedená v mene EUR. Predávajúci vystaví kupujúcemu elektronickú faktúru a pošle ju na mail spolu s Produktom. Cena Produktu je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné.

 1. Platobné podmienky

Platobný systém je napojený na platobnú bránu spoločnosti GP Webpay (ktorá je zabezpečená 3D Secure štandardom). Platiť môžete akoukoľvek domácou, alebo zahraničnou kartou Mastercard, Visa, DinersClub, American Express, G-pay, alebo digitálnou peňaženkou Master Pass a a Master Card Mobile.

 1. Dodacie podmienky

Nárok na dodanie Produktu vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny. Po obdržaní úhrady kúpnej ceny na účte Predávajúceho bude Kupujúcemu automaticky zaslaný Produkt v elektronickej podobe vo formáte PDF na emailovú adresu, ktorá bola zadaná pri vyplnení objednávky, to znamená, že dodanie sa bude realizovať výlučne formou elektronickej pošty, t.j. emailu.

Predávajúci nezodpovedá za nedodanie Produktu v prípade nesprávneho zadania emailovej adresy Kupujúcim. V prípade neobdržania handoutu/Produktu najneskôr do 3 pracovných dní od úhrady, má právo Kupujúci zaslať žiadosť o kontrolu Predávajúcemu emailom, zaslaným na  emailovú adresu uvedenú v kontaktoch. Predávajúci po obdržaní emailu odkontroluje správnosť zadanej emailovej adresy Kupujúceho, ako aj úhradu kúpnej ceny. Táto žiadosť bude vybavená, v čo najkratšom čase, najneskôr do 7 dní od obdržania žiadosti.

 1. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je jej predmetom poskytovanie elektronického obsahu iným spôsobom než na fyzickom nosiči (stiahnutie elektronického obsahu), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka – pri jeho stiahnutí je zákazník vyzvaný k prejaveniu súhlasu s obchodnými podmienkami, ako aj poučením o strate práva odstúpenia od zmluvy.“ Všetky poplatky uhradené v súvislosti so Službou poskytovania elektronického obsahu sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak Poskytovateľ neurčí inak.

 1. Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

 1. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na anglictinasprstomvnose@gmail.com. Pokiaľ sme Vašu žiadosť nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky spolu s Licenčnou dohodou sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi Zuzanou Melichárovou a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. 

Zuzana Melichárová si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.anglictinasprstomvnose.sk  Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru

VOP sú účinné od 1.7.2020

Licenčná dohoda a pravidlá používania elektronického obsahu a chránených diel

Ja Zuzana Melichárová DIČ: 1047124991, na svojom webe www.anglictinasprstomvnose.sk ponúkam študijno-informačné materiály formou elektronického obsahu, ktoré sú chránené Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z.

Elektronickým obsahom sa rozumie akýkoľvek elektronický, resp. digitálny dokument vo formáte PDF, prípadne v iných. Nákupom a používaním elektronického obsahu súhlasíte s nasledujúcou licenčnou dohodou a pravidlami ich používania.

Dohoda medzi koncovým používateľom – zákazníkom nakupujúcim a sťahujúcim obsah z používateľského účtu, alebo aj bez nutnosti vytvorenia používateľského účtu na www.anglictinasprstomvnose.sk (ďalej uvádzaný len ako „používateľ) a Zuzanou Melichárovou (ďalej uvádzaný ako „poskytovateľ“) je rozšírením Všeobecných obchodných podmienok. Táto dohoda sa týka priamo sortimentu elektronického obsahu, obsahuje pre ňu vymedzenie pojmov a tiež upravuje podmienky a pravidlá, za ktorých je možné používať a narábať s elektronickým obsahom – elektronickým študijno-informačným materiálom (ďalej len „produktov“). Nákup týchto produktov nie je umožnený bez súhlasu s týmito podmienkami a s licenčnou zmluvou. Rovnako tak je súhlas s týmto dokumentom nevyhnutný pri každom stiahnutí chránených diel zo svojho účtu.

Venujte preto riadnu pozornosť celému zneniu tohto dokumentu, ako aj jednotlivým pojmom. V prípade otázok ma prosím kontaktujte. V prípade, ak so zmluvou a dokumentom v niektorom z jeho bodov nesúhlasíte, prosím Vás, aby ste neprechádzali na ďalší krok – nákup elektronického obsahu, alebo stiahnutie elektronického obsahu.

Nákup, alebo stiahnutie elektronického obsahu je starostlivo zaznamenávané. Bez súhlasu s touto zmluvou nie je možné sprístupniť súbory elektronického obsahu. Preto úspešný nákup a úspešné stiahnutie produktov je zároveň považované za dobrovoľný úkon zo strany používateľa a zakliknutím súhlasu s týmto dokumentom jednoznačne prejavuje súhlas s jeho plným znením. Jednotlivé ustanovenia licenčnej zmluvy a zásad používania elektronických dát môžu čiastočne, alebo celkom stratiť platnosť, čím však nie je dotknutá platnosť a účinnosť ďalších ustanovení.

 1. Predajný kanál

Predajným kanálom, miestom predaja a miestom uloženia sprístupnených súborov je stránka www.anglictinasprstomvnose.sk. Používateľovi tento predajný kanál umožňuje vyhľadávať, filtrovať, nakupovať licencie na jednotlivé produkty, sťahovať ich z vlastného užívateľského účtu, alebo aj bez nutnosti vytvorenia si užívateľského účtu. Pre nákup nie je nevyhnutné byť registrovaný a prihlásený. Avšak prihlásený používateľ má vo svojom profile pod svojim užívateľským účtom sprístupnený zoznam všetkých nakúpených elektronických produktov s viditeľnými dostupnými formátmi.

Predaj a sprístupnenie elektronického obsahu prebieha výberom a zaplatením príslušnej ceny na strane používateľa. Poskytovateľ na základe úhrady sprístupní možnosť stiahnutia v profile používateľa v časti moje objednávky, alebo možnosť stiahnutia produktu cez link v e-maile zadaným v objednávke. Pojem sprístupnenie znamená zobrazenie zakúpených produktov v zozname a histórií zakúpených produktov daným zákazníkom. Zákazník – používateľ si môže po sprístupnení stiahnuť zakúpený produkt do podporovaného zariadenia v zmysle tejto dohody a podmienok. Sprístupnenie, ak nie je uvedené inak, prebieha automaticky po úhrade, resp. po pripísaní uhradenej sumy na účet Poskytovateľa. Od momentu prevzatia, čiže stiahnutia konkrétneho elektronického súboru, sa považuje táto dohoda ako naplnená.

 1. Podporovaný software a zariadenia

Používateľ je povinný používať podporovaný software (aplikácie určené na otváranie, prehrávanie a čítanie elektronického obsahu vo formáte PDF) a podporovaný hardware (zariadenia slúžiace na čítanie, správu a filtrovanie elektronických dokumentov vo formáte PDF, ako sú počítače, mobilné telefóny, tablety a čítačky a pod.). 

Používateľ prehlasuje, že sa s touto podmienkou oboznámil, akceptuje obmedzenia a funkcie aplikácií a zariadení a nijako nenarúša ich prevádzku, zabezpečenie a ochranné prvky, prípadne nevyužíva technologické nedostatky samotných aplikácií a zariadení na iné použitie elektronického obsahu, než je umožnené touto licenčnou zmluvou. Poskytovateľ nezaručuje a negarantuje prístupnosť, dostupnosť a použiteľnosť zakúpených produktov na iných ako podporovaných zariadeniach a aplikáciách.

 1. Sociálne DRM

Poskytovateľ si vyhradzuje právo použiť v stiahnutom produkte viditeľné aj skryté údaje, podľa ktorých je možné identifikovať zákazníka a konkrétny nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko a e-mail na základe informácií z registrácie zákazníka na www.anglictinasprstomvnose.sk. Používateľ s týmto opatrením súhlasí.

 1. Používanie elektronického obsahu

Používateľ zakúpením elektronického obsahu, t.j. produktu od poskytovateľa získava nevýhradné právo uchovávať výhradne vo svojich zariadeniach primeraný počet kópií konkrétneho zakúpeného produktu, taktiež prezerať ho, používať a zobrazovať neobmedzený počet krát. Nahrávanie a kopírovanie, prezeranie, používanie a zobrazovanie je možné výlučne pre svoju vlastnú osobnú potrebu a nekomerčné využitie. Elektronický obsah, t.j. Produkt bude považovaný za taký, ktorý je Poskytovateľom licencovaný priamo Používateľovi, ak Poskytovateľ neuvádza inak. Používateľ licenciu ďalej neposkytuje.

 1. Obmedzenia používania elektronického obsahu

Zakúpený elektronický obsah, t.j. Produkt je chránený autorským zákonom. Používateľ tak nesmie za žiadnych okolností akýmkoľvek spôsobom predávať, prenajímať, šíriť, distribuovať, vysielať, požičiavať, ale ani nijakým spôsobom ďalšej šíriť bezplatne, alebo za úhradu. Používateľ rovnako tak nesmie nijako zasahovať do produktov, pozmeňovať ich vlastnosti, časti, ochranné prvky, odstraňovať identifikačné prvky, prvky zabezpečenia, rozdeľovať produkty, alebo nesmie nabádať na podobnú činnosť ďalšiu osobu. Všetky obmedzenia sa týkajú tak celého produktu a celých súborov, ako aj jednotlivých častí produktu.

 1. Upozornenie pred nelegálnym používaním a práva

Používateľ zakúpením licencie na použitie elektronického obsahu – produktu nezískava práva a nie je oprávnený prevádzkovať akýkoľvek vlastný distribučný kanál. Zaplatením za licencie neprechádza žiadne duševné vlastníctvo na používateľa. Licencia zakúpená používateľom je nevýhradná. Všetky práva sú vyhradené na strane ich vlastníka.

Používateľ za žiadnych okolností nesmie používať službu nákupu elektronického obsahu, ani samotný elektronický obsah, či jeho súčasť akýmkoľvek protizákonným spôsobom. Ak máte pochybnosti, či je plánovaný spôsob použitia v súlade s autorským právom a touto licenciou, kontaktujte ma.

 1. Výhrada práva na zmeny

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny, zrušenie služby, jej pozastavenie, alebo na zásahy do prevádzky, zrušenia, alebo pozastavenia ktorejkoľvek jej súčasti. Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia tejto dohody. Zmeny a doplnenia sa vykonajú pozmeneným týchto podmienok prístupných na stránkach www.anglictinasprstomvnose.sk. Používanie služby po tejto zmene je považované za súhlas používateľa s aktualizovanými podmienkami tejto licenčnej dohody.

 1. Ukončenie práv používateľa

Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť práva používateľa vyplývajúce z tejto Dohody bez upozornení v prípadoch, keď Používateľ nedodrží a poruší ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody. V prípade takéhoto ukončenia je Používateľ povinný ukončiť akékoľvek používanie elektronického obsahu, alebo služby. Poskytovateľ je oprávnený blokovať prístup do celej Služby, prípadne do jej súčastí, alebo k elektronickému obsahu a to bez nároku na vrátenie poplatkov za nákupy.  

 1. Dôležité vyhlásenie k zárukám

Používateľ berie na vedomie, že používa službu nákupu a samotného elektronického obsahu – produktu na vlastné riziko. Všetky poplatky za elektronický obsah súvisiace so službou nákupu a používania sú konečné. Ak nie je určené Prevádzkovateľom inak, Používateľ nemá nárok na vrátenie poplatkov. Služba ponuky a predaja, rozhranie pre stiahnutie zakúpeného obsahu, súčasti stránok, ako aj elektronické dáta stiahnutých súborov, sú poskytované v ich aktuálnom stave aj s možnými nedostatkami a bez záruky.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené v súvislosti s používaním služby nákupu a správy zakúpeného obsahu, škody spôsobené nahrávaním elektronického obsahu a ich používaním. Pre čo najkvalitnejšie využitie produktu odporúčam využívať odporúčané kompatibilné zariadenia a aplikácie, podporujúce stiahnutie a čítanie formátu PDF.

Vzdávanie sa práva odstúpenia od zmluvy

Zakúpením elektronického obsahu, t.j. produktu sa produkt stáva prístupný v časti moje objednávky zákazníka, alebo v linku v zaslanom e-maile. Jeho stiahnutie si vyžaduje krok súhlasu s pravidlami používania, v ktorých berie na vedomie aj charakter samotného produktu. Stiahnutím sa vzdáva práva na odstúpenie od zmluvy. Aktivovanie produktu jeho odoslaním do čítacieho zariadenia, alebo jeho stiahnutím do počítača je možné až po súhlase s celým znením tohto dokumentu. V tomto prípade platí bod 6. Všeobecných obchodných podmienok – „V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je jej predmetom poskytovanie elektronického obsahu iným spôsobom než na fyzickom nosiči (stiahnutie elektronického obsahu), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka – pri jeho stiahnutí je zákazník vyzvaný k prejaveniu súhlasu s obchodnými podmienkami, ako aj poučením o strate práva odstúpenia od zmluvy.“ Všetky poplatky uhradené v súvislosti so Službou poskytovania elektronického obsahu sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Táto licenčná dohoda je účinná od 1.7.2020

Don't have an account?

Register

You don't have permission to register
X